• Upozornění!

  V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Zápis do 1. ročníku duben 2021

Termín zápisu: 1. – 30. 4. 2021

JAK POSTUPOVAT?

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ zřízené podle § 16 ods. 9 školského zákona

 1. Telefonicky nebo emailem se spojte s ředitelkou školy.
 2. Do e-mailu, který nám nahlásíte, Vám pošleme FORMULÁŘE.
 3. Vytištěnou žádost spolu s neověřenou kopií rodného listu dítěte doručte nejpozději do 30. 4. škole jedním z následujících způsobů:
  • do datové schránky školy ID: teijavg,
  • e-mailem s elektronickým podpisem(nelze poslat jen prostý email), 
  • poštou
  • osobním podáním do schránky u hlavního vchodu do budovy (přijetí Vám bude potvrzeno na uvedený kontaktní e-mail).

 

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 1. Platí totéž, pouze k žádosti o odklad je NUTNÉ POVINNĚ doložit 
  • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum)
  • potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kopii rodného listu dítěte potřebujeme k ověření údajů v žádosti. Tyto dokumenty budou následně skartovány v souladu s příslušnými ustanoveními z.č. 110/2019, o zpracování osobních údajů v platném znění.

VÝSLEDKY ZÁPISU (Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí)

V potvrzujícím e-mailu obdržíte registrační číslo. Pod tímto číslem bude zveřejněn  výsledek zápisu (do 7. 5. 2021) na webových stránkách školy a hlavních dveřích školy.

Dle odst. 2 § 183 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, originál rozhodnutí o přijetí dítěte není automaticky zasílán, v písemné podobě bude součástí spisu dítěte ve škole. Pokud si zákonný zástupce přeje získat kladné rozhodnutí o přijetí i v písemné formě, může o něj požádat a následně osobně vyzvednout ve škole. Originál Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zákonnému zástupci automaticky zasíláno i v písemné podobě poštou.

Z PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM

Pro školní rok 2021/2022 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku šesti let a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 Pro komunikaci se školou preferujte prosím e-mail: mkunesova@zsprachatice.cz nebo tel. 724 335 472.

 Děkujeme Vám za Váš zájem o naši školu. Pokud bude Vaše dítě přijato do 1. ročníku, sledujte prosím, WEBové stránky školy.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Za ZŠ, Zlatá stezka 387, Prachatice:

                                                                                   Mgr. Miroslava Kunešová, ředitelka školy

 

Comments are closed.