• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Zápis žáků pro školní rok 2020/2021

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021. Praha, 18. 3. 2020. – krácená verze Č. j.: MSMT-12639/2020-1

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Termín: 3. 4. 2020

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole – datovou schránkou, email s elektronickým podpisem, poštou,případně dle konkrétní situace osobně do školy.

Podání žádosti:

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
  • datum narození
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 spr. řádu)
  • označení správního orgánu – Základní škola, Prachatice, Zlatá stezka 387
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)
  • jméno a příjmení zákonného zástupce
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce popřípadě jinou adresu pro doručování

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

U rodných listů stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem.

Školská poradenská zařízení zajistí žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Comments are closed.