• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

O škole

O škole

Škola sídlí v budově města. Je moderní, s počítačovou a interaktivní učebnou, tělocvičnou, školním pozemkem, dřevo a kovo dílnou, pracovnou dívek, která je vybavena šicími stroji a cvičnou kuchyňkou. Okolí školy slouží pro sportovní i oddechové aktivity.

Škola poskytuje základní vzdělávání v základní škole praktické podle Školního vzdělávacího programu „Škola porozumění“. Docházka je 9-ti letá.

V základní škole speciální se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu základní školy speciální I., II. „Škola porozumění“. Docházka je 10-ti letá.

V základní škole při zdravotnickém zařízení výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola porozumění“ a kmenové školy se souhlasem ošetřujícího lékaře. Docházka je 9-ti letá. Výuka je zajištěna jednou učitelkou.

Do základní školy praktické jsou zařazováni žáci s různým stupněm mentálního postižení, s kombinovaným postižením ( nejčastěji mentální a řečové, či pohybové, sluchové, s poruchami chování) autismem, epilepsií, děti se zdravotním oslabením.

Do základní školy speciální jsou zařazováni žáci, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kteří nezvládnou učivo základní školy praktické. Paní učitelkám pomáhá asistent pedagoga.

Škola má 39 žáků, 9 pedagogů + 3 provozní zaměstnance. Škola při zdravotnickém zařízení má 10 žáků a 1 pedagoga.

Žákům je zajištěna odborná speciálně pedagogická péče. Respektujeme pracovní tempo žáka i individuální schopnosti. Nezvládá-li žák učivo v předmětu, může být vyučován podle individuálně vzdělávacího plánu se souhlasem rodičů.

Při výuce preferujeme praktické poznávání jevů, výuku prostřednictvím prožitků. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a pracovitosti. Učíme je poznávat své přednosti, zvládat sebeovládání i překonávání životních problémů. Chceme dosáhnout toho, aby žák byl ve škole spokojený, vyrovnaný, bez stresů, aby prožíval pocit jistoty a bezpečí, byl úspěšný a připraven na vstup do života.

Významný je vyšší počet hodin pracovního vyučování, který zaručuje dobrou přípravu pro budoucí povolání. 

Do učiva je zařazena práce na počítačích i práce s interaktivní tabulí a tablety.

Výuku obohacujeme o plavecký a lyžařský výcvik, návštěvu pamětihodností města, různá kulturní představení aj. Žáci se účastní mnohých výtvarných a sportovních soutěží, kde úspěšně reprezentují školu i město.

Školní stravování je zajištěno ve školní jídelně Základní školy, Zlatá stezka 240.

K hodnocení a klasifikaci se užívá známek, širší slovní hodnocení nebo kombinace obou.

Škola zabezpečuje poskytování poradenských služeb:

– výchovnou poradkyní – k volbě povolání a výchovným problémům žáků každé úterý od 13,30 – 14,00 hodin

– výchovnou poradkyní k dokumentaci a  šetření v SPC a PPP každé úterý od 12,35 do 13,20 hodin

– učiteli – při pravidelných konzultačních hodinách a individuálně po domluvě, na třídních schůzkách

– školním metodikem prevence – prevence patologických jevů, pohovor po domluvě, každé úterý od 13,20 do 14,05 hodin.

Na škole aktivně pracuje školská a žákovská rada. Žákovská rada je tvořena zástupci všech tříd. Scházejí se jednou měsíčně pod vedením Mgr. Magdy Kašparové a s výsledky jednání seznamují své spolužáky.

Po ukončení povinné školní docházky se mohou dále vzdělávat v odborných učilištích a praktické škole. Žáci nejvíce využívají nabídek těchto učilišť: Lišov, Vimperk, Vodňany, Písek, Soběslav, Strakonice, Trhové Sviny, Milevsko a Dačice. Příprava v učebních oborech trvá 3 roky a je zakončena výučním listem (v některých případech pouze 2 roky). Nejžádanější obory jsou: kuchařské práce, zednické práce, opravářské práce, prodavačské práce, stavební výroba, práce v autoservisu aj..

Zájmovou a rekreační činnost v ranních i odpoledních hodinách zajišťuje školní družina. Neplatí se.

Naším cílem je příjemné, estetické a klidné školní prostředí s kázní, přátelskými vztahy a se správným životním stylem.

Usilujeme o zkvalitňování výchovně vzdělávací práce, materiální i technické zabezpečení výuky i mimoškolních aktivit.

Plakát

Comments are closed.