• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Prevence rizikových jevů

Prevence rizikových jevů

Školní metodik prevence:

Marie Krejsová, telefon 724 547 291

e-mail: mkrejsova(zavinac)zsprachatice.cz

konzultační hodiny: každý čtvrtek 12,30 – 13,20 hodin

 

Charakteristika činnosti školního metodika prevence podle MŠMT, vyhl. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení.

 

,, Metodické a koordinační činnosti

            1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

            2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

            3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

            4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

            5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

            6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

7) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

            8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

            9) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Informační činnosti

            1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

            2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

            3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

 

Poradenské činnosti

            1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

            2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

            3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.“

Spolupráce s okolím školy

Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, e-mail)

 

PPP Č. Budějovice – pracoviště Prachatice Mgr. Vladimír Hettner

 

Zlatá stezka 245, 383 01 Prachatice

tel. 388 313 519, vladimir.hettner@pppcb.cz

o. s. Portus Prachatice – Phénix Bc. Tereza Pravdová

722 049 751

phenix@portusprachatice.cz

 

Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice

tel. 772 049 751, phenix@portusprachatice.cz

o. s. Portus Prachatice – Krizové centrum Mgr. Kateřina Hájková

+420 736 213 002

krizac@portusprachatice.cz

 

Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice

tel. 736 213 002,

krizac@portusprachatice.cz

SPC Strakonice Mgr. Miloslav Majer Plánkova 430, 386 01 Strakonice

tel. 383 332 844

spc@zmskolast.cz

OSPOD MěÚ Prachatice Jaroslova Hauptmanová Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

tel. +420 388 607 374

 

jhauptmanova@mupt.cz

 

Policie ČR, okr. ředit. PT por. Bc. Martina Joklová Pivovarská 4, 383 24 Prachatice

pttisk@mvcr.cz, tel. 724 250 839

Soukromé ordinace dětských lékařů MUDr. Šímová, Diepoldová, Beránková, Filipová, Bendová, Voldřichová, Weingartová  

Akce pro žáky

Mottem školního roku 2018/2019  bude: „ Století republiky – cestujeme v čase“.

             

Celoroční soutěže: O nejlepšího sportovce školy Nebesová
  Znalec přírody Simandlová
Září:       Cvičení v přírodě                                                                    Frnochová,  Nebesová
  Znalec přírody                         Simandlová
  Běh pro zdraví TU
  Světový den 1. pomoci Nebesová
  Beseda s policií – chování na silnici, ulici Kunešová, TU
   Výstava v lékárně při nemocnici Kocourková, Sommerová
Říjen Přespolní běh učitelé TV     
  1. tematický den:“100 let republiky“ Kašparová + TU                                                                                                 
  Branný den s Mě Policií                                     Simandlová Nebesová, Kašparová                                                                                                                                 
Listopad:  Trh pracovních příležitostí 7. – 9. 11. Simandlová
  Turnaj v přehazované   učitelé TV     
  Soudní přelíčení Simandlová
  MPP – úřad práce                                                                       Simandlová
  Spolupráce s SOU       Simandlová
Prosinec:  Mikulášská nadílka Kocourková
  Muzeum loutek – vánoční zvyky Frnochová
  Knihovna Simandlová
  Vánoční turnaj ve stolním tenisu                                            učitelé TV
  Vánoční koncert v ZUŠ                                                          Kunešová
  Výstava v lékárně při nemocnici Kocourková, Sommerová
  Vánoční besídka + dílna                                                                  Kocourková, Krejsová  
Leden:         2.tematický den„ Zimní sportovní hry “                              Simandlová, učitelé Tv                                   
  Beseda s OU                                                                               Simandlová
  Časopis Sluníčko Simandlová
Únor:         Karnevalová diskotéka – ŠD                                                      Kocourková
  Turnaj ve skoku vysokém              učitelé TV  
  Šplh učitelé TV
  Výstava v lékárně při nemocnici                              Kocourková, Sommerová
Březen:        3. tematický den: „Cestování časem“                     Nebesová + TU
  MPP – 1. pomoc ČČK                                                    Krejsová
  Knihovna – besedy                                                       Simandlová
Duben:        Den Země – celotýdenní akce Simandlová
  Velikonoční dílna – výstavky prací, besedy učitelé PV, VV                      
  Zápis do 1. třídy 5. a 6. 4.                                            Kunešová + Javorková + Frnochová
Květen:       Školní kolo SHM  14. 5. Nebesová
  Dopravní soutěž – školní kolo 3. 6., okresní kolo  6. 6.   Frnochová, učitelé TV
Červen:      Školní výlety  TU
  AMOK  ve spolupráci s PČR Kunešová, všichni
  MDD TU
  Cvičení v přírodě Kašparová, Javorková
  MěÚ – rozloučení s vycházejícími žáky                              Kunešová, Nebesová
  Beseda s Policií  ČR – bezpečnost Kunešová
  Časopis Sluníčko  Simandlová
  Besídka a rozloučení s vycházejícími žáky        Kocourková +Nebesová + Krejsová          
  4. tematický den „ RETRO“ TU
  Výstava v lékárně při nemocnici                              Kocourková, Sommerová

 

Comments are closed.