• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Prevence rizikových jevů

Prevence rizikových jevů

Školní metodik prevence:Marie Krejsová

telefon 724 547 291

e-mail: mkrejsova@zsprachatice.cz

konzultační hodiny: každé úterý 13,20 – 14,05 hodin

Charakteristika činnosti školního metodika prevence podle MŠMT, vyhl. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení.

Metodické a koordinační činnosti

            1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

            2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

            3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

            4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

            5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

            6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

7) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

            8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

            9) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

            1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

            2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

            3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti

            1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

            2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

            3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.“

Spolupráce s okolím školy

Organizace Jméno odborníka   Kontakt (adresa, telefon, e-mail) 
PPP Č. Budějovice – pracoviště Prachatice Mgr. Vladimír Hettner   Zlatá stezka 245, 383 01 Prachatice tel. 388 313 519vladimir.hettner@pppcb.cz
o. s. Portus Prachatice – Phénix Bc. Tereza Pravdová   Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice tel. 772 049 751phenix@portusprachatice.cz
o. s. Portus Prachatice – Krizové centrum Mgr. Kateřina Hájková +420 736 213 002krizac@portusprachatice.cz

 

Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice tel. 736 213 002,krizac@portusprachatice.cz
PPP Ćeské Budějovice -pracoviště Prachatice   Edita Mečířová TobiMetodička prevence

edita.mecirova@pppcb.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Nerudova 59337004 České Budějovice

tel. 387 927 177, 722 414 531

Zlatá stezka 245, 383 01 Prachatice

SPC Strakonice Mgr. Helena Mašková Plánkova 430, 386 01 Strakonice tel. 383 332 844spc@zmskolast.cz
   OSPOD MěÚ Prachatice    Mgr. Světlana Růžičková

Mgr. Lenka Psutková

Velké náměstí 3
Prachatice tel.388 607 374, sruzickova@mupt.cztel. 388 607 340, lpsutkova@mupt.cz
Policie ČR, okr. ředit. PT por. Bc. Martina Joklová Pivovarská 4, 383 24 Prachatice tel. 724 250 839pttisk@mvcr.cz
Soukromé ordinace dětských lékařů MUDr. Šímová, Diepoldová, Beránková, Filipová, Bendová, Voldřichová, Fialová, Kvnická, Racková  

 Akce pro žáky

Mottem školního roku 2023 – 24 bude: „Slušnost chce odvahu“

             

Celoroční soutěže: O nejlepšího sportovce školy Znalec přírody
Září:       Cvičení v přírodě                                                                 
  Brána recyklace                       
  Plavecký výcvik 1. stupeň, speciální třída
  Běh pro zdraví
  Světový den 1. pomoci – Den branné přípravy
  Beseda s policií – chování na silnici, ulici
   
Říjen Přespolní běh
  Branný den s Mě Policií  
                                    
Listopad:  Trh pracovních příležitostí
  Turnaj v přehazované  
  1. tematický den – Advent
  Spolupráce s SOU      
Prosinec:  Mikulášská nadílka
  Muzeum loutek – vánoční zvyky
  Knihovna
  Vánoční turnaj ve stolním tenisu                                           
  Vánoční koncert v ZUŠ                                                         
  Výstava v lékárně při nemocnici
  Vánoční besídka                                                               
Leden:         2. tématický den – Zimní sportovní hry                             
  Beseda s OU                                                                               
  MPP – úřad práce
  Časopis Sluníčko
  Lyžařský výcvik
Únor:          Karnevalová diskotéka                                                     
  Turnaj ve skoku vysokém             
  Šplh
                              
Březen:        3. tématický den – Jaro               
  První pomoc – den branné přípravy                                                  
  Knihovna – besedy                                                      
Duben:        Den Země – celotýdenní akce
  Velikonoční dílna – výstavky prací, besedy
  Zápis do 1. třídy 5. a 6. 4.                                           
Květen:       Školní kolo SHM 
  Dopravní soutěž – školní kolo  
Červen:      Školní výlety 
  MDD

             

 

Comments are closed.