• Upozornění!

  V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Školní poradenské pracoviště

 Základní škola, Prachatice, Zlatá stezka 387

 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

     Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí zákonem č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 564/2004 Sb., § 16 – §  18 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

     Ve škole působí školní poradenské pracoviště (ŠPP), které poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Toto pracoviště tvoří ředitelka školy, zastupující učitelka, školní metodik prevence a výchovné poradkyně. Smyslem práce ŠPP je kvalifikovaně pomáhat řešit problémy dětí a žáků a trvale zkvalitňovat společenské klima školy. Škola vede o poradenských službách poskytovaných školním metodikem prevence, výchovným poradcem příslušnou dokumentaci (o vyšetřeních, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové a IVP.

     Poradenské služby školy zaměřujeme zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností, včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování, průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.                                                                                                              

Poradenství se zaměřuje na:

 • pohovor s rodiči při přijímání žáka
 • školní neúspěšnost žáka
 • problémy s docházkou
 • řešení výchovných problémů, doučování žáků
 • řešení a prevenci rizikového chování u žáka
 • poskytování informací a pomoc při volbě povolání
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • poskytování metodické podpory pedagogickým pracovníkům školy

     Školní poradenské pracoviště systematicky spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP Prachatice, SPC Strakonice, Týn nad Vltavou a Arpida České Budějovice) při diagnostice vzdělávacích potřeb žáků a doporučení podpůrných opatření.

     Při řešení výchovných problémů žáků školní poradenské pracoviště spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), Policií České republiky (PČR) a Probační a mediační službou.

     S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti školního poradenského pracoviště je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

     Dle § 21, odstavec b školského zákona mají žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.

     Žáci a zákonní zástupci jsou prokazatelně písemně informováni o výsledcích vzdělávání čtyřikrát ročně na třídních schůzkách a v žákovské knížce. Seznámení stvrzují svým podpisem. Dále telefonicky nebo při konzultačních hodinách.

     Telefonické či osobní jednání se zákonnými zástupci zapisují pedagogové do pedagogických deníků.

     Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Školní metodik prevence: p. Marie Krejsová, konzultační hodiny úterý 13,20 – 14,05

Výchovné poradkyně:

Mgr. Jana Nebesová – dokumentace a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, konzultační hodiny úterý 12,35 – 13,20

Mgr. Ivana Simandlová – pro I. a II. stupeň, kariérové poradenství, konzultační hodiny úterý 13.30-14.00

Všichni pedagogičtí pracovníci mají vystudovanou speciální pedagogiku.

Konzultační hodiny:

Třídní učitel/ka Třída Pro rodiče Hodina Pro žáky Hodina
Mgr. Aneta Kubičková 3., 5. pondělí 11,35 – 12,30 pátek 7,40
Mgr. Dáša Kubíková 1.,2., 4. středa 12,35 – 13,20 pondělí 7,40
Mgr. Jana Nebesová 6.,8. úterý 12,35 – 13,20 čtvrtek 7,40
Mgr. Ivana Simandlová 7., 9. úterý 13,30 – l4,00 úterý 7,40
Mgr. Daniela Matějková speciální denně dle dohody

 

Platnost od 1. 9. 2023

Účinnost od 1. 9. 2023                                                                                   Mgr. Miroslava Kunešová, ředitelka školy                                                                                                                 

 

 

Comments are closed.