• Upozornění!

  V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Výchovné poradenství

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ (VP)

Mgr. Ivana Simandlová – pro I. a II. stupeň, kariérové poradenství

isimandlova(zavinac)zsprachatice.cz   telefon: 724 547 291

konzultační hodiny: středa od 13,20 do 14,05 nebo po telefonické domluvě

Mgr. Jana Nebesová – dokumentace školy, administrativa a spolupráce se školskými

                                             poradenskými zařízeními

jananebesova(zavinac)zsprachatice.cz    telefon: 724 547 291

konzultační hodiny: středa od 13,20 do 14,05 nebo po telefonické domluvě

 

Obsah poradenských služeb je zaměřen na:

 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti
 • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání
 • prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, rizikové chování /zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek / a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací (dle potřeby zadání a vyhodnocení dotazníků zaměřených na zkušenosti s drogami a šikanou)
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků se zdravotním postižením (dle potřeby zadání a vyhodnocení dotazníků zaměřených na klima školy)
 • vhodné volby vzdělávací cesty a profesního uplatnění
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin
 • zmírňování důsledků zdravotního postižení
 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností.

Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve spolupráci s metodikem prevence, dále spolupracuje s třídními učiteli, učiteli výchov či dalšími pracovníky školy.

 

Činnost výchovného poradce je rozdělena na tyto oblasti:

 1. Volba povolání a péče o vycházející žáky
 • Systematicky připravuje žáky k volbě povolání (doporučuje exkurze).
 • V 9. ročníku je volbě povolání věnován samostatný předmět – Svět práce.
 • Zajišťuje informační materiály pro vycházející žáky, které visí na nástěnce na chodbě školy v přízemí.
 • Připravuje žáky na účast těchto akcí:

                        Prachatice – Trh studijních a pracovních příležitostí

                        Vimperk – Dny stavitelství (dle možností)

                        České Budějovice – Vzdělání a řemeslo (dle možností, obvykle každé 2 roky)

 • Zajišťuje besedy se zástupci OU, SOU, středních škol pro vycházející žáky.
 • Zajišťuje besedy na Úřadu práce.
 • Vede agendu o umístění vycházejících žáků.
 • Jedná osobně se zákonnými zástupci vycházejících žáků.
 • Zpracuje z brožurek přehled SOU, OU a středních škol v Jihočeském kraji a každému vycházejícímu žákovi tento seznam předá. Rodiče informuje o možnostech hledání SOU, OU a středních škol na internetu – infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz
 • Zaměří se na exkurze v místě školy nebo blízkém okolí (ve spolupráci s učiteli Pv)
 1. Vedení agendy a kontrola pedagogické dokumentace

▪ Zajišťuje bezproblémový přechod žáků z jiných škol na naši školu – rozhovor s rodiči i žákem.

▪ Informuje rodiče nových žáků, jaké má žák možnosti po absolvování naší školy.

▪ Upozorňuje učitele na vážné zdravotní problémy žáka.

▪ Spolupracuje s metodikem prevence při řešení nevhodného chování u žáků (porušování školního řádu, šikana aj.).

▪ Spolupracuje s TU na tvorbě IVP pro integrované žáky.

▪ Třídí a doplňuje pedagogickou dokumentaci dle aktuální situace.

▪ Zasílá pedagogickou dokumentaci při stěhování žáků.

▪ Vede agendu o vycházejících žácích.

 

 1. Spolupráce s pedagogicko – psychologickými poradnami (PPP) a speciálně pedagogickými centry (SPC)
 • Koordinuje a plánuje kontrolní vyšetření v PPP a SPC.

 

 1. Řešení výchovných problémů
 • Spolupracuje s TU při řešení výchovných a výukových problémů.
 • Navrhuje s TU různá psychologická či jiná lékařská vyšetření.
 • Spolupracuje s pracovníky Odboru sociálních věcí PT (ev. jiných měst), s Policií ČR, s PPP, s dětskými lékaři, s Úřadem práce v PT, SPC Strakonice, s ostatními školami z PT a dalšími institucemi.

 

 1. Metodická činnost

Připravuje besedy pro studenty.

 

Informace pro vybírání učiliště

 1. Prvním předpokladem pro správný výběr učiliště je dostatek informací, které může zákonný zástupce získat každoročně v obnovovaných publikacích.
 • Kam na školu
 • Atlas školství pro Jihočeský kraj
 • Propagační materiály a letáky jednotlivých OU, SOU, středních škol

 

 1. Žáci a zákonný zástupce mohou navštívit jednotlivá učiliště při akcích – Den otevřených dveří.

 

 1. Vycházející žáci navštěvují:
 • Trh studijních a pracovních příležitostí v Prachaticích
 • Dny stavitelství ve Vimperku (dle možností)
 • Vzdělání a řemeslo v ČB (obvykle každé 2 roky)

 

 1. Žáci 9. ročníku se v předmětu Svět práce na webových stránkách podrobně informují o možnostech vzdělávání na jednotlivých učilištích.

www.occupationguide.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.otevrisedovednostem.cz

 

 1. Ve škole probíhají besedy s pracovníky SOU, OU a středních škol, rodiče jsou informováni o možnostech návštěvy učiliště.

 

 1. Vycházející žáci navštíví minimálně jednou za rok Úřad práce.

 

 1. Rodiče mohou požádat Speciálně pedagogické centrum ve Strakonicích o přešetření dítěte a mohou zde získat informace o osobních předpokladech žáka, jeho schopnostech, zájmech a požadavcích na jednotlivá povolání.

               Konzultace je bezplatná.

 

 1. Další informace mohou získat v Informačním a poradenském středisku při Úřadu práce v PT, kde je také konzultace bezplatná. Je však potřeba se objednat (PhDr. Pavlína Váchová).

 

Přijímání ke studiu

Žáci ze ZŠ praktické, většinou žáci 9. ročníku, mají několik možností. Mohou se přihlásit ke studiu na:

 1. SOU a OU obory E – Odborné učiliště – 3-letý učební obor, který je zakončen výučním listem. Studium je bez cizího jazyka.

 

 1. SOU obory H – Střední odborné učiliště – 3-letý učební obor, který je zakončen výučním listem. Studium je s cizím jazykem.

 

Žáci z nižších ročníků ZŠ praktické si mohou vybrat:

Praktickou školu v Českých Budějovicích, Písku, Jindřichově Hradci a Soběslavi.

Praktickou školu na 1 rok či 2 roky si také mohou zvolit absolventi ZŠ speciální. Zde jsou žáci především připravováni pro výkon jednoduchých činností praktického života.

Průběh přijímacího řízení

Rodiče nebo žáci si přihlášky vyplňují obvykle přes webové stránky jednotlivých škol, přihlášku si vytisknou. Přihlášky mohou být zaslány dvě.

Přihlášky vyplní rodiče, případně je na žádost rodičů vyplní výchovný poradce do konce února.

Rodiče sami, případně žáci v doprovodu VP, zasílají přihlášky na adresu vybraného učiliště včas do 1. března.

K přihlášce se přikládají tyto doklady – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti či rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění.

Ředitel učiliště informuje žáky o přijetí vyvěšením výsledkové listiny na webu příslušné školy. Zákonný zástupce si ve  škole proti podpisu vyzvedne Zápisový lístek, který pak do 5 dnů odevzdá v učilišti, ve kterém chce žák studovat.

 

Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče

 

Časový plán

Září :                  konzultace pro žáky i rodiče – Mgr. Simandlová (po domluvě kdykoli)

                             konzultace TU, metodika prevence rizikového chování

 

Říjen :              návštěva Trhu studijních a pracovních příležitostí – VP, TU

                             exkurze – Dny stavitelství ve Vimperku – VP, TU

                             SRPŠ – informace rodičům – VP, TU

 

Listopad :       besedy s řediteli a zástupci ředitelů ze SOU, OU a středních škol – VP, TU

                            předmět Svět práce – žáci se učí vyplňovat přihlášku do SOU, OU

 

Prosinec :       návštěva Úřadu práce – VP, TU

                            informace pro rodiče na nástěnce v přízemí školy / učební obory /

 

Leden :             besedy s řediteli SOU, OU – VP, TU, učitelé Pv

                             konzultace s rodiči vycházejících žáků – VP

 

Únor :                vyplňování přihlášek do učilišť – rodiče, VP

                              kontrola přihlášek do učilišť

 

Březen :           odesílání přihlášek do učilišť – do 1. 3. 2019 – rodiče získávají informaci o průběhu přijímacího                                   řízení – VP

 

Duben :            1. kolo přijímacího řízení – 22. 4. – 30. 4. 2018

                             v případě neotevření daného oboru – VP podává informaci o dalších možnostech vzdělání

 

Květen :           střední školy po 7. 5. 2018 vyhlašují 2. kolo přijímacího řízení (pro případné zájemce či rodiče,                                    kteří chtějí učební obor změnit) – VP

 

Červen :           předmět Svět práce – žáci se učí psát svůj životopis VP, TU

                             rozloučení s vycházejícími žáky – TU, VP

                             slavnostní rozloučení na MěÚ PT – TU, ředitelka školy

 

 

Přehled středních škol a vybraných školských zařízení

Atlas školství

Publikaci obdrží každý vycházející žák.

JIHOČESKÝ  KRAJ

 

 1. Nabídka škol a sociálních zařízení

Školy

 

Praktická škola           České Budějovice Štítného 57/3                   2 roky, www.stitneho-cb.cz

 

Praktická škola           Soběslav, Školní náměstí 56                                            1 rok, www.sousobeslav.cz

 

Praktická škola           Jindřichův Hradec, Jarošovská ul. 1125/II.                 1 rok, www.skolajh.cz

 

Praktická škola           Písek, Šobrova 111                                                              2 roky, www.ddaskoly.cz

 

Sociální zařízení

Arpida                              České Budějovice                                                   www.arpida.cz

 

Empatie                           České Budějovice                                                   www.empatie.cz

 

Bazalka, o.p.s.                České Budějovice                                                   www.centrumbazalka.cz

 

STROOM  DUB             Dub                                                                            www.stroomdub.cz

 

Domov sv. Anežky     Týn nad Vltavou                                                         www.anezka-tyn.cz

 

Chelčický domov sv. Linharta                                                                                   www.linhart-chelcice.cz

 

 

 1. Přehled SOU a OU v Jihočeském kraji – typ oboru E

Zdroj www.infoabsolvent.cz, Atlas školství pro nadcházející školní rok, nabídka otevíraných oborů se může v jednotlivých letech lišit (dle zájmu uchazečů se ne každý obor naplní).

Délka studia 3 roky, studium bez cizího jazyka, obory E

SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova 267                                                         www.stredni-skola.eu

E 36-67-E/01 Zednické práce

E 41-52-E/01 Zahradnické práce

E 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

E 41-55-E/01 Opravářské práce

 

SOU Lišov, tř. 5. května 3                                                                     www.sou-lisov.cz

E 23-51-E/01 Strojírenské práce

E 29-51-E/01 Potravinářská výroba

Cukrářská výroba

Řeznicko-uzenářská výroba

E 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

E 36-67-E/01 Zednické práce

E 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

E 66-51-E/01 Prodavačské práce

E 75-41-E/01 Pečovatelské služby

 

SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709                                                 www.souts.cz

E 41-55-E/01 Opravářské práce

E 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

 

SOU zemědělské a služeb Dačice, nám. Republiky 86                   www.souz-dacice.cz

E 29-51-E/02 Potravinářské práce

E 41-55-E/01 Opravářské práce

 

SOŠ a SOU Písek, Komenského 86                                                      www.sou-pi.cz

E 23-51-E/01 Strojírenské práce

E 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

E 36-67-E/01 Zednické práce

E 41-52-E/01 Zahradnické práce

E 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

E 75-41-E/01 Pečovatelské služby

 

SOŠ a SOU Milevsko, Čs. armády 777                                               www.issou-milevsko.cz

E 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

E 41-55-E/01 Opravářské práce

E 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

 

SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Wilsonova 405                                                 www.ssrsobeslav.cz

E 23-51-E/01 Strojírenské práce

E 29-51-E/01 Potravinářská výroba

E 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

E 36-67-E/01 Zednické práce

E 41-52-E/01 Zahradnické práce

E 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

E 75-41-E/01 Pečovatelské služby

 

SOU služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II                                                www.sousvodnany.cz

E 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

 

 1. Přehled SOU a OU v Jihočeském kraji – typ oboru H

Délka studia 3 roky, studium s cizím jazykem, obory H ve všech výše uvedených školách, dále např.:

VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice,

Zvolenská 934                                                                                                       www.ssst.cz

H 65-51-H/01 Kuchař – číšník

H 66-52-H/01 Aranžér

H 69-51-H/01 Kadeřník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.