• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Poděkování

Ředitelka školy, zaměstnanci a žáci školy děkují: školské radě a především paní Haně Rabenhauptové za příspěvky k rozvoji školy vedení SRPŠ, panu Mgr. Josefu Peikerovi a paní Libuši Kolářové, účetní zřizovateli, sponzorům a rodičům za podporu

Číst dále

Cvičení v přírodě 2024

Cvičení v přírodě se vydařilo. Na tankovku jsme vyráželi v dobré náladě a za příznivého počasí. Turistický pochod žáci a žákyně spojili s posilovacím cvičením, protože podél tankové cesty je naistalováno osm nových fitness prvků (přitahovací trojhrazda různé výškové úrovně, kruhy, trojúhelníková sestava, trojmístná hrazda pro kliky, šikmá bradla, ručkovací žebřík, oboustranný twister a oboustranná šikmá lavice pro posílení břišních svalů). Cestou jsme pozorovali přírodu, soutěžili,
ale i obdivovali nové dřevěné sochy, které se zde nacházejí. Následně jsme „vykopali“ poklad, který zde byl ukryt od podzimního cvičení v přírodě. Z tankovky jsme plynule přešli do areálu DM VOŠS a SPgŠ Prachatice, kde nám bylo umožněno postavit ohniště a opéct si donesené dobroty. Před námi již byla závěrečná část – stavba stanů (někteří žáci stavěli stan poprvé) a luštění šifer pomocí Morseovy abecedy.

Číst dále

Robo Wunderkind Education Kit

Robo Wunderkind Education Kit je modulární robotická stavebnice, se kterou se žáci a žákyně naučí základům programování a robotiky. Pomocí barevně odlišených, snadno použitelných bloků si mohou sestavit vlastní roboty od těch jednoduchých až po pokročilé. Díky vestavěným senzorům dokáží programovat
a ovládat jejich pohyby, zvuky, světla a další.

Číst dále

Dopravní soutěž 2024

Ve středu ve 12. června 2024 proběhlo ve spolupráci s DDM Prachatice školní kolo dopravní soutěže. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: mladší žáci (4. – 6. ročník)
a starší žáci (7. – 9. ročník), celkem ve třech disciplínách: 1. v teorii (testy z pravidel silničního provozu, 2. v praktické jízdě (jízda na dopravním hřišti),
3. v jízdě zručnosti. Obsah jednotlivých disciplín odpovídá požadavkům znalostí
a schopností žáků dané věkové skupiny a vychází z výchovně-vzdělávacích cílů ŠVP. Před zahájením praktické jízdy měli soutěžící čas na prohlídku dopravního značení a rozmístění kontrolních stanovišť na dopravním hřišti. U jízdy zručnosti byli žáci prostřednictvím názorné ukázky seznámeni s rozmístěním překážek, správným způsobem absolvování překážek a vysvětlením bodování u každé překážky zvlášť. Samotná soutěž je hodnocena přidělováním trestních bodů za chybně zodpovězenou otázku, chybné provedení či nesplnění úkolu. Každý soutěžící je (bez rozdílu chlapci – dívky) hodnocen zvlášť. O výsledném pořadí tedy rozhoduje celkový počet trestných bodů, které žáci získali při plnění všech disciplín.

Číst dále

Kurz první pomoci

Ve čtvrtek 13. června jsme se žáky prvního a druhého stupně zúčastnili kurzu první pomoci, který probíhal v tělocvičně Základní školy Zlatá stezka 240 pod záštitou společnosti MAS Šumavsko z. s. Kurz vedl pracovník společnosti SORUDO. Do kurzu jsme vyslali dvě pětičlenná družstva záchranářů, která si vyzkoušela v praxi oživování,…

Číst dále