• Upozornění!

  V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Realizované projekty

Projekt Digitalizujeme 2 DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 1novace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
– k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
(prevence digitální propasti);
– k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
Projekt Digitalizujeme 1 DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 1novace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

 

Logo projekt MŠMT

Název projektu: Šablony I- Moderní vzdělávání v ZŠ, Prachatice, Zlatá stezka 387 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005196 

Období realizace: 1. 9. 2023 – 31.12. 2025 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu  Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. 

Z finančních prostředků hradíme následující aktivity: 

Za subjekt ZŠ:

 • Kariérový poradce ZŠ
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ 

Za subjekt ŠD 

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD
 • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Informace o projektu

 

 

Od 1. září 2021 jsme příjemcem podpory investice Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Doručování - leták pro publicitu

 1. Mléko do škol
 2. Ovoce a zelenina do škol
 3. „Moderní vzdělávání v ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387“ s registračním číslem „CZ 02.3.68/16_022/0003892“ ŠABLONY II. v celkové výši 548 188,- Kč. Realizace projektu od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2022.
 4. Projekt ŠABLONY III – MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ, PRACHATICE, ZLATÁ STEZKA 387 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019963 v celkové výši 265 496,- Kč. Realizace projektu od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023.

Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 realizujeme projekt Moderní vzdělávání v ZŠ, Prachatice, Zlatá stezka 387, Šablony II.,  CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0013070, který je financován z prostředků EU – OPVVV.

Stále jsme zapojeni do projektu „Bezpečná škola“.

Zúčastnili jsme se projektu EQuiPPE, který je realizovaný prostřednictvím programu Erasmus+, za účelem zvýšení kvality výuky tělesné výchovy na základních školách.

Od června 2018 je škola partnerem projektu Vzděláváme společně.

MSMT logo

 

Projekt Vzděláváme společně

Projekt podpořený v rámci Výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP s názvem „Vzděláváme společně“ (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008202) je realizován ve spolupráci s prachatickými základními školami, mateřskou školou a Městskou knihovnou Prachatice.

Projekt řeší problematiku podpory a rozvoje klíčových kompetencí cílových skupin – žáků ZŠ včetně žáků se SVP a dětí v MŠ, pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním a zájmovém vzdělávání. Cílem projektu je prostřednictvím propojování formálního a neformálního vzdělávání, společnou tvorbou a ověřováním 5 nových vzdělávacích programů, podpořit rozvoj klíčových kompetencí jednotlivců z těchto cílových skupin a prohloubit a upevnit dlouhodobou spolupráci mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání na Prachaticku.

 

Předpokládaný harmonogram projektu: 6/2018 – 5/2021

 

Předpokládaný rozpočet projektu:                                8 549 875,75 Kč

 

Nositel záměru:                                                          MAS Šumavsko, z. s.

 

Partneři s finanční účastí:                                            ZŠ Prachatice, Vodňanská 287

                                                                                ZŠ Prachatice, Národní 1018

                                                                                ZŠ Prachatice, Zlatá Stezka 240

                                                                                ZŠ Prachatice, Zlatá Stezka 387

                                                                                Mateřská škola Prachatice

                                                                                Městská knihovna Prachatice

                                                                                                   

                                                                                                             MAS Šumavsko, z.s.

                                                                               Projekt: Vzděláváme společně

                                                                               Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008202

                                                                               Sídlo: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice

                                                                                                             www.massumavsko.cz    

 

27. 3. 2019

Vybavení dětí pro jejich vzdělávání

V rámci tvorby vzdělávacích programů pro děti mateřských a základních škol na Prachaticku byl pořízen sedací nábytek, počítače, tablety a interaktivní tabule. Děti se tak mohou za pomoci tohoto vybavení vzdělávat v příjemném neformálním prostředí. Projekt, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008202, je spolufinancován Evropskou unií z OP Výzkum vývoj a vzdělávání. Spolupracujícími subjekty jsou MAS Šumavsko, z. s., Městská knihovna Prachatice, základní školy a mateřská škola v Prachaticích.

https://www.facebook.com/1313801618762055/videos/754795811658277/

Comments are closed.