• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH A ŠKOL/TŘÍD ZŘÍZENÝCH PODLE § 16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH A ŠKOL/TŘÍD ZŘÍZENÝCH PODLE § 16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA PRO ŽÁKY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM, MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM, SOUBĚŽNÝM POSTIŽENÍM VÍCE VADAMI, AUTISMEM A ZÁVAŽNÝMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVNÝCH STUPŇŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 Č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN je
s účinností od 1. června 2020 možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základní školy, dětí v přípravné třídě základní školy, žáků základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální na základním vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito žáci a děti musí tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí. Výše uvedené znamená, že s účinností od 1. června 2020 se umožňuje „znovuotevření“ i těch základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, které v souladu s původním harmonogramem uvolňování opatření měly zůstat uzavřeny až do 30.6.2020. Konkrétně se jedná o žáky základní školy speciální (a to všech ročníků od 1. do 10. ročníku), dále o žáky 1. stupně základních škol/tříd zřízených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování, a o děti zařazené v přípravných stupních základní školy speciální.

s účinností od 8. června 2020 možná osobní přítomnost i žáků 2. stupně základních škol/tříd zřízených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků.

S ohledem na charakter výše uvedených škol a žáků, kteří se v nich vzdělávají, se stanoví pouze takové hygienické a provozní podmínky, které lze s přihlédnutím ke zdravotním hendikepům žáků a s nimi spojenému blízkému kontaktu osob naplnit. Tomu odpovídá také upravené čestné prohlášení uvedené v příloze, jehož předložení je podmínkou pro vpuštění žáka do školy.

Pravidla pro zakrytí dýchacích cest
V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 Č. j.: MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN platí, že všechny osoby jsou s účinností ode dne 26. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření povinny používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
V souladu s výše uvedenými pravidly a s ohledem na skladbu žáků školy a jejich potřeby stanoví ředitel školy vnitřní pravidla pro používání ochranných prostředků dýchacích cest.

Skupiny žáků 1. stupně základní školy, dětí v přípravné třídě základní školy, žáků základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální (možnost od 1. června 2020)
 Vzdělávací aktivity jsou dobrovolné a realizují se pro neměnné skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.

 Maximální počet žáků ve skupině žáků se řídí § 25 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, s tím, že maximální počet žáků ve skupině je 15 a je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

Skupiny žáků 2. stupně základní školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin (možnost od 8. června 2020)
 Vzdělávací aktivity jsou dobrovolné a realizují se pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.

 Maximální počet žáků ve skupině žáků se řídí § 25 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, s tím, že maximální počet žáků ve skupině je 15 a je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

Dokument s vyznačenými změnami je umístěn na webových stránkách v oddíle Dokumenty nebo na zde.

Čestné prohlášení k vytisknutí můžete stáhnout též v sekci Dokumenty nebo zde.

 

Comments are closed.